Regulamin kursu LEK prowadzonego
przez firmę EVMACO z siedzibą w Krakowie

I. Sposób organizacji i tryb kształcenia
II. Zasady i tryb naboru uczestników
III. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu
IV. Zakres obowiązków osób prowadzących nauczanie teoretyczne
V. Sposób sprawdzania wyników kształcenia
VI. Sposób potwierdzania ukończenia kształcenia
VII. Wysokość opłaty za uczestnictwo w kształceniu
VIII. Postanowienia szczegółowe – warunki zgłoszenia i opłaty

I. Sposób organizacji i tryb kształcenia

• Szkolenie organizowane jest przez firmę EVMACO z siedzibą w Krakowie, ul. Kasztelańska 20a/4, wpisaną do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 3531/2006, NIP 635-165-25-24, REGON 120265725, zwaną dalej „Organizatorem”.
• Siedziba nie stanowi centrum szkoleniowego. Szkolenia odbywają się na terenie wynajętej placówki – sali wykładowej w Centrum biurowo-szkoleniowym w Katowicach przy ulicy Moniuszki 7.
• Szkolenia mają charakter wykładów teoretycznych.
• Szkolenia wykładowe obejmują multimedialne prezentacje (projektor multimedialny, duży ekran).
• Szkolenia odbywają się w trybie stacjonarnym.
• Organizator dołoży staranności w przeprowadzeniu szkolenia, niemniej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultat szkolenia, w tym również za wyniki jakichkolwiek egzaminów.

II. Zasady i tryb naboru uczestników

• Informacje o szkoleniu publikowane są w internecie na stronie www.lepetytorium.pl, a także rozsyłane są pod adresy z własnej bazy danych oraz indywidualnie na prośbę osób zainteresowanych.
• Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie przez formularz elektroniczny dostępny na stronie Fundacji In Corpore - kurs LEK.
• W przypadku dużego zainteresowania przekraczającego warunki lokalowe i organizacyjne, otwierana jest lista rezerwowa (obowiązuje kolejność zgłoszeń i wpłat). Kolejne osoby z listy rezerwowej o zwolnionym miejscu na liście głównej są niezwłocznie informowane przez organizatora.
• Szczegóły dotyczące warunków składania i przyjmowania zgłoszeń przedstawione są poniżej w części POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I REZYGNACJI.

III. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu

• Do kursu LEK organizowanego przez EVMACO może przystąpić student ostatniego roku medycyny oraz lekarz.
• O uczestnictwie w szkoleniu decyduje zgłoszenie przyjęte przez organizatora potwierdzone wpłatą wynagrodzenia od uczestnika w terminie 7 dni (od daty zgłoszenia).
• Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się bezpośrednio przed szkoleniem, na wydzielonym stanowisku recepcji kursu LEK.
• Miejsca na sali wykładowej nie są numerowane.
• Podczas szkolenia wykładowego uczestnik otrzymuje materiały biurowe do prowadzenia własnych notatek.
• Po zakończonym szkoleniu, tj. po napisaniu testu, uczestnik otrzymuje certyfikat.
• Organizator oświadcza, że nie wyraża zgody na nagrywanie jakichkolwiek zajęć szkoleniowych, jakąkolwiek techniką, inną niż ręczne, utrwalanie ich na dowolnych nośnikach danych.
• Uczestnikowi nie wolno udostępniać otrzymanych materiałów szkoleniowych osobom trzecim, niebędącym uczestnikiem szkolenia.
• Szczegóły dotyczące przyjmowania i anulowania zgłoszeń oraz opłat podane są poniżej, w punkcie POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I REZYGNACJI.

IV. Zakres obowiązków wykładowców i innych osób prowadzących nauczanie teoretyczne

• Wykładowca jest zobowiązany na dwa tygodnie przez planowanym wykładem przedłożyć radzie naukowej do akceptacji szczegółowy konspekt prowadzonego szkolenia.
• Wykładowca jest zobowiązany do dotrzymywania warunków ustaleń szczegółowych z organizatorem, a pośrednio z uczestnikami.
• Wykładowca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, ażeby szkolenie oparte było na aktualnych osiągnięciach i wiedzy, a także posiadał wszelkie prawa autorskie do przedstawianych materiałów.
• Wykładowca oraz treść szkolenia, a także organizator podlegają ocenie w pisemnej ankiecie ewaluacyjnej wypełnianej przez wszystkich uczestników.
• Treść szkolenia podlega ocenie kierownika naukowego oraz rady naukowej.

V. Sposób sprawdzania wyników kształcenia

• Na zakończenie szkolenia teoretycznego przewidziany został 60minutowy test sprawdzający nabytą wiedzę.
• Test złożony jest z 55 zadań testowych, które zawierają do 5 odpowiedzi, w tym co najmniej 1 prawidłową.
• Za przygotowanie pytań testowych odpowiada kierownik i rada naukowa kursu.
• Każdy uczestnik dysponuje czasem 60-ciu minut na rozwiązanie pytań testowych.
• Informacja o wyniku testu umieszczona jest na certyfikacie poświadczającym ukończenie kursu LEK organizowanego przez firmę EVMACO.

VI. Sposób potwierdzania ukończenia kształcenia

• Uczestnik szkolenia, który przystąpi do testu końcowego, otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
• Na certyfikacie wyszczególniane będą następujące informacje:

♣ Imię i nazwisko uczestnika kursu
♣ Tytuł kursu
♣ Data i miejsce kursu
♣ Liczba uzyskanych punktów w teście sprawdzającym nabytą wiedzę
♣ Podpis kierownika naukowego
♣ Nazwa organizatora
♣ Informacja o akredytacji kursu

VII. Wysokość opłaty za uczestnictwo w kształceniu

• Opłaty za udział w szkoleniu opracowywane są przez organizatora na podstawie kalkulacji kosztów przygotowania i przeprowadzenia szkolenia.
• Opłata obejmuje koszty organizacyjno-dydaktyczne (w tym wynajem sali konferencyjnej, wynajem lub amortyzację urządzeń multimedialnych, materiały dydaktyczne, materiały biurowe do prowadzenia notatek, honorarium wykładowców).
• Wysokości opłaty: 1999 pln brutto

VIII. Postanowienia szczegółowe – warunki zgłoszenia i rezygnacji

• Świadczenie usługi organizacji i uczestnictwa w szkoleniu podyplomowym lekarzy

♣ Klient dokonuje rezerwacji udziału w kursie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.lepetytorium.pl.
♣ Dokonana przez Klienta rezerwacja każdorazowo potwierdzana jest przez firmę EVMACO drogą mailową.
♣ Klient po dokonaniu rezerwacji zobowiązany jest do wpłaty zaliczki gwarantującej miejsce w kursie w wysokości 25% wynagrodzenia na konto firmy EVMACO ING Bank Śląski 89 1050 1445 1000 0091 3170 9587 w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. Pozostałą kwotę Klient zobowiązany wpłacić w terminie do trzech tygodni przed rozpoczęciem kursu na powyższy numer konta.

• Rezygnacja ze strony uczestnika kursu LEK

♣ Klient ma prawo bezkosztowo zrezygnować z udziału w kursie LEK w terminie do 45 dni do daty rozpoczęcia kursu.
♣ Klientowi, który dokona zgłoszenia w terminie krótszym niż 45 dni do daty rozpoczęcia kursu, prawo do bezkosztowej rezygnacji nie przysługuje.
♣ Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w kursie LEK w formie pisemnej drogą elektroniczną (datą złożenia rezygnacji jest dzień jej w płynięcia do biura firmy EVMACO) na adres: biuro@lepetytorium.pl.
♣ W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu w terminie krótszym niż 45 dni do daty rozpoczęcia kursu, zaliczka w wysokości 25% wartości kursu nie podlega zwrotowi.

• Rezygnacja lub wypowiedzenie umowy ze strony organizatora kursu LEK

♣ EVMACO ma prawo do rozwiązania umowy o zorganizowanie kursu LEK przez złożenie Klientowi stosownego oświadczenia na piśmie (w formie elektronicznej), jeżeli:

– Wymagana przez EVMACO liczba uczestników nie zostanie osiągnięta,
– Nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej.

♣ W przypadku nieprzystąpienia przez EVMACO do wykonywania umowy, wpłacona przez Uczestnika część wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, podlega w całości zwrotowi.

• Reklamacja usługi – procedura

♣ Klient ma prawo do składania reklamacji usługi szkoleniowej po zakończeniu szkolenia, w terminie do 14 dni od zakończenia kursu, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z ofertą szkoleniową.
♣ Reklamację należy składać w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres: kursy@fundacjaincorpore.pl
♣ Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, przedmiot reklamacji i uzasadnienie merytoryczne.
♣ EVMACO odpowie na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jego wpłynięcia, a decyzja o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana drogą mailową. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona indywidualnie.

• Odpowiedzialność

♣ EVMACO zobowiązuje się zrealizować umowę o świadczenie usług szkoleniowych z zachowaniem należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności.
♣ EVMACO ponosi odpowiedzialność za:

– Należyte przygotowanie i zorganizowanie kursu,
– Odpowiednie i należyte wykonanie treści ustalonych i uzgodnionych w umowie.

• Postanowienia ogólne

♣ W sprawach nienormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

regulamin LEK